Książka przychodów i rozchodów – prowadzenie i wzór

Książka Przychodów i Rozchodów - Wzór 2023

Księga przychodów i rozchodów – definicja

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to ewidencja księgowa służąca do ujmowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie.

KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) to najczęściej wybierana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Jej zawartość powinna zawierać osiągnięte w działalności przychody oraz poniesione koszta. Księga przychodów i rozchodów została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, ponieważ na jej podstawie ustalona zostanie podstawa opodatkowania.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów – kto powinien ją prowadzić?

Nie każdy z podatników ma obowiązek prowadzenia uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów oraz rozchodów.

Prowadzenie KPiR dotyczy wyłącznie:

  • spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich
  • osób fizycznych osiągających przychód z działalności pozarolniczej gospodarczej, a jako formę opodatkowania przychodów wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne
  • gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000€. Jeśli limit został jednak przekroczony, podmioty te są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów w formie elektronicznej

KPiR można prowadzić również w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 28 rozporządzenia w sprawie KPiR w przypadku prowadzenia księgi w formie elektronicznej warunkiem uznania księgi za prawidłową jest:

  • pisemne określenie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego który wykorzystywany był do prowadzenia księgi
  • użytkowanie programu komputerowego zapewniającego pełny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi
  • przechowywanie zapisanych danych i ochrona ich przed zniszczeniem lub zniekształceniem oraz naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Księga przychodów i rozchodów – składniki

Według rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR – księga przychodów i rozchodów powinna zawierać 17 kolumn, a przedsiębiorca powinien ją prowadzić rzetelnie i w sposób niewadliwy. Każda z kolumn pełni określoną funkcję.

Kolumna 1 – Miejsce na liczbę porządkową. Liczenie od początku można zaczynać od następnego miesiąca lub od następnego roku

Kolumna 2 – Powinna zawierać datę wynikającą z dokumentu, który jest podstawą wpisu

Kolumna 3 – Numer dowodu na podstawie którego dokonujemy wpisu

Kolumna 4 i 5 – To miejsce na dane kontrahentów (sprzedawców i kupujących), ich nazwy oraz adresy

Kolumna 6 – Konkretne określenie rodzaju przychodu lub wydatku, np.sprzedaż towaru, wypłata itd

Kolumna 7 – Przychody ze sprzedaży towarów lub usług

Kolumna  8 – Pozostałe przychody które nie zostały wykazane w kolumnie 7 (np.odsetki)

Kolumna 9 – Łączna kwota przychodów z kolumny 7 i 8

Kolumna 10 – Koszt zakupu materiałów i towarów wg cen zakupu

Kolumna 11 – Koszty uboczne zakupu, przykładowo koszty transportu, załadunku czy ubezpieczenia

Kolumna 12 – Wynagrodzenia brutto wypłacane pracownikom – również w gotówce

Wpisu wydatków na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie:

  • listy płac,
  • dokumentu podpisanego przez pracownika o otrzymaniu wynagrodzenia,
  • dowodów potwierdzających wypłatę pracownikom.

Kolumna tyczy się również wynagrodzeń dla pracowników na umowę zlecenie i o dzieło.

Kolumna 13 – Pozostałe koszty niewykazane w kolumnach 10-12. Mogą tam znaleźć się wydatki takie jak czynsz za lokal czy opłaty za gaz i prąd w biurze – takie, które stanowią koszt uzyskania przychodu według ustawy PIT.

Kolumna 14 – to zsumowana, łączna kwota wydatków z kolumny 12 i 13.

Kolumna 15 – jest kolumną wolną, czyli jest to miejsce na swoje zapiski.

Kolumna 16 – w kolumnie tej można wpisywać inne zaszłości gospodarcze, które nie zaliczają się do pozostałych kolumn

Kolumna 17 – przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16

Księga przychodów i rozchodów - wzór 2023
Księga przychodów i rozchodów – wzór 2023

Księga przychodów i rozchodów – wzór 2023 – POBIERZ